คำถามที่พบบ่อย

 

กระทรวงอุตสาหกรรมให้ความสำคัญโดยได้เน้นย้ำให้ข้าราชการทุกระดับชั้น ในทุกหน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ และสถาบันเครือข่ายในสังกัด ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในทุกขั้นตอนต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ไม่มีการทุจริต และประพฤติมิชอบ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความเชื่อมั่น วางใจในระบบราชการทั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวให้เกิดผลอย่างจริงจังด้วย โดยหากพบเห็นการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมก็สามารถร้องเรียนผ่านช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนได้โดยตรงทางเว็บไซต์ของกระทรวง(Hotlineสายด่วนรัฐมนตรี: http://opms.diw.go.th/complaint/index.asp)

ประโยชน์ของการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการมีหลายๆ ด้าน ดังนี้

1.       ติดต่อแจ้งได้ที่ สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดนั้นๆ ค่ะ ... ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อได้ที่

สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์สารพันทันใจ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่อยู่นี้

ปัจจุบันทางกระทรวงอุตสาหกรรมได้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตการประกอบ/ขยายการประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) จากเดิมที่ใช้เวลาในการพิจารณา ๙๐ วันทำการ ลดลงเหลือ ๓๐ วันทำการ ส่งผลให้ในช่วงเวลาตั้งแต่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้มีการอนุญาตประกอบกิจการโรงงานใหม่และขยายโรงงาน รวมทั้งสิ้น ๒,๕๒๘ ราย ก่อให้เกิดการลงทุน ๒๒๘,๙๐๐.๗๕ ล้านบาท และเกิดการจ้างงาน ๙๒,๙๓๘ คน

ในการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์นั้น ผู้รับรองจะมีการออกใบรับรอง และให้แสดงเครื่องหมายรับรอง โดยในส่วนของประเทศไทยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ให้การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ วิธีที่ 3 แบบที่ 5 จัดเป็นการรับรองคุณภาพโดยบุคคลที่ 3 และมีการทดสอบแบบของผลิตภัณฑ์ ประเมินระบบการควบคุมคุณภาพของ โรงงานที่ผลิต รวมทั้งมีการติดตามผลและได้ออกใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบและได้รับการรับรองจาก สมอ. แล้วว่ามีคุณภาพ ได้มาตรฐานที่กำหนด มีความปลอดภัยในการอุปโภค บริโภค มีประสิทธิภาพในการใช้งาน และมีคุณภาพสมราคา ปัจจุบัน สมอ.ได้อนุญาตในแสดงเครื่องหมาย มอก. กับผลิตภัณฑ์ 5 เครื่องหมาย คือ

สำหรับโครงการ Rubber City กระทรวงอุตสาหกรรมได้ให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ใช้พื้นที่บริเวณเหมืองฉลุง ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พื้นที่ 2,247 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการ Rubber City จำนวน 1,218 ไร่ หรือคิดเป็น 53.34% ของพื้นที่นิคมฯ ภาคใต้ทั้งหมด ซึ่งการออกแบบนิคมอุตสาหกรรมยางพาราในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้จังหวัดสงขลาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปสินค้าจากยางพาราทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ซึ่งส่งผลดีต่อเกษตรกรในด้านการพยุงราคายางไม่ให้ตกต่ำทั้งนี้ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพและความเหมาะสมของจังหวัดสงขลา ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางพาราเนื่องจากมีพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้สำหรับรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีปัจจัยสนับสนุนอื่นที่ช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา