วันอาทิตย์, 10 พฤศจิกายน 2562 12:45

ประกาศหลักเกณฑ์และแบบการชาระค่าธรรมเนียมรายปีตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ผ่านธนาคารพาณิชย์ ที่ทาการไปรษณีย์ หรือศูนย์บริการชำระเงิน