วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 14:48

เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom เรื่อง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ สอจ. 76 จังหวัด