วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 14:44

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการทำประโยชน์ เพื่ออนุมัติให้ออกโฉนดที่ดิน ตามมาตรา 58 ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน