พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตของอุตสาหกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้
  2. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงานที่ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน