ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พ.ศ. 2561-2564 

http://www.industry.go.th/chumphon/index.php/2020-01-30-08-57-30/2020-01-30-08-58-15/2020-02-09-11-41-06

 

 

แผนพัฒนาจังหวัดชุมพร พ.ศ. 2561-2564 

http://www.industry.go.th/chumphon/index.php/2020-01-30-08-57-30/2020-01-30-08-58-15/2020-02-05-07-11-19

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร พ.ศ.2563-2565

http://www.industry.go.th/chumphon/index.php/2020-01-30-08-57-30/2020-01-30-08-58-15/2020-02-05-07-27-19