สัมมนาชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดกากอุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง