พันธกิจ

1. กำกับ ควบคุม ดูแล และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน กฎหมายว่าด้วยแร่ กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมแร่ดีบุก กฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กฎหมายว่าด้วยการจดทะเบียนเครื่องจักร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค

2. จัดทำ เสนอ และประสานแผนพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมในระดับจังหวัด รวมทั้งประสานการพัฒนาและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว

3. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4. พัฒนา สนับสนุน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

5. พัฒนาและสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

6. เสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล