วิสัยทัศน์

“เป็นศูนย์กลางเครือข่าย เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด”