document ข้อปฏิบัติในการป้องกันอัคคีภัยในโรงงานช่วงฤดูแล้ง (1058 download) Popular
document คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม (303 download) Popular
pdf ประกาศ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (307 download) Popular
pdf ประกาศเจตจำนงสุจริต สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (195 download) Popular
pdf พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกนิรภัยหลายชั้นต้องเป็นไปตามาตรฐาน พ.ศ. 2562 (202 download) Popular
pdf พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกเทมเปอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2562 (241 download) Popular
pdf พระราชกฤษฎีกากำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระจกโฟลตสีตัดแสงต้องเป็นไปตามาตรฐาน พ.ศ. 2562 (203 download) Popular
document ยุทธศาสตร์ สอจ เชียงราย ฉบับทบทวน 2558 (1767 download) Popular
document รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2560 (ม.ค. - มิ.ย 60) (1735 download) Popular
document รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี 2561 (1012 download) Popular
document รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2559) (952 download) Popular
document รายงานการวิเคราะห์สภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2559 (มกราคม - มิถุนายน 2559) (6877 download) Popular
pdf สัตยาบัน การบริหารราชการมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม (180 download) Popular
pdf แบบตรวจสอบและประเมินตนเองด้านอัคคีภัย (Self Checklist) (13713 download) Popular
pdf แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 (251 download) Popular