วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

พันธกิจ

1. สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้ประชาชนในพื้นที่ โดยสนับสนุนปัจจัยพื้นฐานการผลิตได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร การพัฒนาที่ดินให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. จรรโลงวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะ ทุนทางสังคมของล้านนา การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดการศึกษาและสาธารณสุขแบบบูรณาการ
3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ปกติและชายแดน ป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
5. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ