วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการให้มีศักยภาพที่

เข้มแข็งและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"