วันพฤหัสบดี, 01 มกราคม 2513 00:00

ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและองค์กรเพื่อสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ

2. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างมีระบบและทันสมัยและมีการเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานเครือข่าย

3. ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมและงานธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมโดยการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน