folder การจัดการเรื่องร้องเรียน

Documents

pdf คำสั่ง สอจ.เชียงราย ที่ 24/2562 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 75 download

Download (pdf, 404 KB)

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดกา.pdf

pdf หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญาเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 73 download

Download (pdf, 644 KB)

หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญาเรื่องร้องเ.pdf

pdf แจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ สอจ.เชียงราย

By 56 download

Download (pdf, 416 KB)

แจ้งแบะแสการทุจริตในการปฏิบัติงานหรือปร.pdf