folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ. พ.ศ. 2553

By 71 download

Download (pdf, 1.94 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ. พ.ศ.2553.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ของ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

By 70 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรย.pdf

pdf บันทึกเผยแพร่การประกาศเจตนารมย์ ของ สอจ.เชียงราย

By 63 download

Download (pdf, 1.43 MB)

บันทึกเผยแพร่การประกาศเจตนารมย์ ของ สอจ.เชียงราย.pdf

pdf ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย Popular

By 101 download

Download (pdf, 1.56 MB)

ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรส่งเสริมคุณ.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 65 download

Download (pdf, 133 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

By 64 download

Download (pdf, 163 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562.pdf

pdf รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของ สอจ.เชียงราย

By 68 download

Download (pdf, 7.12 MB)

รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ย.pdf

pdf รายงานการประชุมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 74 download

Download (pdf, 4.24 MB)

รายงานการประชุมโครงการเสริมสร้างวัฒนธรร.pdf

pdf สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 68 download

Download (pdf, 2.89 MB)

สรุปผลการดำเนินโครงการเสริมสร้างวัฒนธรร.pdf

pdf โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตของเจ้าหน้าสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 61 download

Download (pdf, 1.34 MB)

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมฯ.pdf