folder มาตรการ

Documents

pdf คำสั่ง มาตรการในการป้องกันการรับทรัพย์สินบนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 64 download

Download (pdf, 932 KB)

คำสั่ง มาตรการป้องกันการรับทรัพย์สินบนขอ.pdf

pdf คำสั่ง เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมของ สอจ.เชียงราย

By 66 download

Download (pdf, 1.46 MB)

คำสั่ง เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อป้.pdf

pdf คำสั่ง เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 65 download

Download (pdf, 391 KB)

คำสั่ง เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติง.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 56 download

Download (pdf, 519 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกั.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน

By 59 download

Download (pdf, 645 KB)

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารควา.pdf

pdf คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย Popular

By 105 download

Download (pdf, 13.86 MB)

คู่มือการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโย.pdf

pdf บันทึกข้อความ คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย

By 63 download

Download (pdf, 519 KB)

บันทึกข้อความลงนามคำสั่งหรือข้อสั่งการอ.pdf

pdf บันทึกข้อความคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

By 53 download

Download (pdf, 468 KB)

บันทึกข้อความคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดท.pdf

pdf ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 69 download

Download (pdf, 717 KB)

ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจั.pdf

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาสที่ 1

By 60 download

Download (pdf, 1.39 MB)

รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 1.pdf

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาสที่ 2

By 55 download

Download (pdf, 1.37 MB)

รายงานผลการดำเนินงานฯ ไตรมาส 2.pdf

pdf รายงานผลการติดตามการดำเนินงานและสรุปปัญหาอุปสรรคในการเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาสที่ 3

By 45 download

Download (pdf, 1.94 MB)

รายงานผลการติดตามเผยแพร่ข้อมูล ไตรมาส 3.pdf

pdf หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 47 download

Download (pdf, 8.46 MB)

หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการวงเงิน5,000 1.pdf

pdf หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินสูงสุด ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 49 download

Download (pdf, 8.63 MB)

หลักฐานการปฏิบัติตามมาตรการฯงบสูงสุด 1.pdf

pdf แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรของ สอจ.เชียงราย ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง

By 51 download

Download (pdf, 459 KB)

แนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรใ.pdf

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Popular

By 105 download

Download (pdf, 11.38 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบปร.pdf