folder รายงานอื่นๆ

Documents

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของ สอจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

By 79 download

Download (pdf, 10.74 MB)

รายงานการวิเคราห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี62.pdf

pdf รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ของ สอจ.เชียงราย

By 67 download

Download (pdf, 6.04 MB)

รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ.pdf

pdf รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริต ของ สอจ.เชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

By 49 download

Download (pdf, 1.57 MB)

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องก.pdf

pdf รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1(ประจำปีงบประมาณ 2563)

By 45 download

Download (pdf, 877 KB)

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 1.pdf

pdf รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 2(ประจำปีงบประมาณ 2563)

By 61 download

Download (pdf, 892 KB)

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 2.pdf

pdf รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 3(ประจำปีงบประมาณ 2563)

By 52 download

Download (pdf, 996 KB)

รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ไตรมาสที่ 3.pdf

pdf รายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียนของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย (ประจำปีงบประมาณ 2563)

By 46 download

Download (pdf, 65 KB)

รายงานสรุปภาพรวมเรื่องร้องเรียนของสำนัก.pdf