folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562 ของ สอจ.เชียงราย

By 69 download

Download (pdf, 1.68 MB)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ป.pdf

pdf รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (รอบ 6 เดือน)

By 60 download

Download (pdf, 4.88 MB)

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ รอบ 6 เดื.pdf

pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 62 download

Download (pdf, 4.91 MB)

แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมิน2.pdf

pdf แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 60 download

Download (pdf, 4.91 MB)

แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมิน.pdf