folder แผนงาน

Documents

pdf แผน - ผล การปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Popular

By 129 download

Download (pdf, 317 KB)

แผนผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.pdf

pdf แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 74 download

Download (pdf, 4.91 MB)

แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมิน4.pdf

pdf แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563

By 93 download

Download (pdf, 1.67 MB)

แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563.pdf

pdf แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2563 สอจ.เชียงราย

By 76 download

Download (pdf, 4.91 MB)

แผนปฏิบัติการประจำปีและการติดตามประเมิน3.pdf