folder คู่มือประชาชน

folder กลุ่มนโยบายและแผนงาน
folder กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
folder กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
folder กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม

Documents

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ. พ.ศ.2553 (83 download)
pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาราชการ สปอ. (60 download)
pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม (90 download)
pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน (62 download)
pdf ผังการขอใบรับรองเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) (76 download)
pdf ผังการพิจารณาอนุญาต ขยายโรงงาน (83 download)
pdf ผังการรับชำระค่าธรรมเนียมรายปีโรงงาน (82 download)
pdf ผังการอนุมัติ อนุญาตการขอใบอนุญาตขนแร่ (69 download)
pdf ผังการอนุมัติ อนุญาตประทานบัตรเหมืองแร่ฯ (69 download)
pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (70 download)