กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

วันอังคาร, 11 สิงหาคม 2558 00:00

ร้องเรียน ร้องทุกข์ แจ้งปัญหา ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะ ได้ที่...

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 044-811316

โทรสาร : 044-821828