กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

วันพฤหัสบดี, 11 มีนาคม 2564 14:35

กิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายใหม่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม ตามพระราชบัญญัติโรงงาน (ฉบับที่ 2),(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562 "