กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

วันพุธ, 10 มีนาคม 2564 10:34

พิธีถวายภัตตาหารเพล เเละสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ถวายเเด่ภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564