กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

pdf การพิจารณาอนุญาตโรงงาน (165 download) Popular
pdf ขอประกอบรง 3 (177 download) Popular
pdf ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน เเละการให้บริการ (175 download) Popular
pdf คำขอทั่วไป (649 download) Popular
document คำขอประทานบัตร (145 download) Popular
document คำขอใบอนุญาตขนแร่ (157 download) Popular
document คำแนะนำโรงงาน (1) (251 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพิจารณาอนุญาต (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) (139 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการจัดซื้อจัดจ้าง (กลุ่มนโยบายและแผนงาน) (148 download) Popular
pdf คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงานการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม) (127 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (146 download) Popular
pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน (188 download) Popular
pdf ค่าธรรมเนียมโรงงาน (112 download) Popular
pdf ตารางบัญชีโรงงานที่ต้องมีมาตรการควบคุมดูแลพิเศษ (169 download) Popular
pdf ต่ออายุรง3 (195 download) Popular
pdf รับฟังความคิดเห็น (1001 download) Popular
pdf รายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 (213 download) Popular
pdf ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (147 download) Popular
pdf หนังสือมอบอำนาจ (595 download) Popular
pdf เเนวทางการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับส่วนราชการ (831 download) Popular