กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

ปลัดฯ กอบชัย เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ สอจ. 76 จังหวัด

11 มี.ค 2564

วันนี้ (11 มีนาคม 2564) นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการกำกับติดตามการปฏิบัติงานของ สอจ. 76 จังหวัด โดยมี นางวรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุระ เพชรพิรุณ นายสมพล โนดไธสง นายนิรันดร์ ยิ่งมหิศรานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายใบน้อย สุวรรณชาตรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสหวัฒน์ โสภา ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับการประชุมดังกล่าว เป็นการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สปอ. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ กลไกในการปรับเปลี่ยนและเสริมสร้างการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ให้สอดคล้องตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการสู่ 4.0 ในด้าน Digital Transformation โดยได้พัฒนาระบบการกำกับติดตามการปฏิบัติงานที่สำคัญของ สำนักงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งในระยะแรกได้พัฒนางานการกำกับติดตามกระบวนงานพิจารณาการอนุญาตต่าง ๆ ของ สอจ. ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 หรือระบบ I-control ผ่านระบบ Application/Software ชื่อ I-Control (i-C) ทั้งนี้ ยังมีอุตสาหกรรมจังหวัด ทั้ง 76 จังหวัด เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านระบบ Web Conference (ZOOM) อีกด้วย