กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)

By 74 download

Download (pdf, 756 KB)

20201118104122333.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)

By 86 download

Download (pdf, 649 KB)

20210211151258509.pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)

By 89 download

Download (pdf, 519 KB)

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2563 (เพิ่มเติม).pdf

pdf แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563

By 83 download

Download (pdf, 482 KB)

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563.pdf