กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder คู่มือ

Documents

pdf คู่มือปฎิบัติการรับเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน Popular

By 141 download

Download (pdf, 4.27 MB)

20200318162011516.pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง Popular

By 220 download

Download (pdf, 5.39 MB)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาอนุญาต Popular

By 951 download

Download (pdf, 1.95 MB)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาอนุญาต.pdf

pdf คู่มือปฏฺบัติงานการอนุญาตเปิดการทำเหมือ Popular

By 422 download

Download (pdf, 1.21 MB)

คู่มือปฏฺบัติงานการอนุญาตเปิดการทำเหมือ.pdf

pdf คู่มือปฏฺิบัติงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Popular

By 170 download

Download (pdf, 1.97 MB)

คู่มือปฏฺิบัติงานการรับรองมาตรฐานผลิตภั.pdf

pdf คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม Popular

By 168 download

Download (pdf, 41.51 MB)

คู่มือ.pdf

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ Popular

By 101 download

Download (pdf, 152 KB)

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ.pdf