กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเเห่งคุณธรรมเเละป้องกันการทุจริต Popular

By 100 download

Download (pdf, 865 KB)

ประกาศเจตนารมณ์ ลงนามสัตยาบัน.pdf

pdf ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ พ ศ 2553 Popular

By 118 download

Download (pdf, 1.20 MB)

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สปอ. พ.ศ. 2553.pdf

pdf คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของ สปอ. Popular

By 111 download

Download (pdf, 4.93 MB)

คู่มือจรรยาราชการ.pdf

pdf นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Popular

By 113 download

Download (pdf, 636 KB)

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2561-2563 (1).pdf

pdf ประกาศเจตนารมย์"เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน"

By 99 download

Download (pdf, 113 KB)

ประกาศเจตจำนง.pdf

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการผลเรือน Popular

By 116 download

Download (pdf, 137 KB)

ประมวลจริยธรรมข้าราชการผลเรือน.pdf

pdf พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ 2562 Popular

By 113 download

Download (pdf, 168 KB)

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562.PDF

pdf รายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2563 Popular

By 127 download

Download (pdf, 7.18 MB)

20200713102542970.pdf

pdf รายงานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ ประจำเดือนธันวาคม 2562 Popular

By 108 download

Download (pdf, 5.36 MB)

รายงานการประชุมธันวาคม.pdf

pdf แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Popular

By 117 download

Download (pdf, 1.69 MB)

20200402110856281.pdf

pdf โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต การป้องกันการทุจริต เเละส่งเสริมคุณณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

By 77 download

Download (pdf, 619 KB)

โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต ด.pdf