กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder จัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม62-ธันวาคม62) Popular

By 101 download

Download (pdf, 1.26 MB)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม62-ธันวาคม63).pdf

pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม มีนาคม63) Popular

By 103 download

Download (pdf, 1.16 MB)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม63).pdf

pdf สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน มิถุนายน63) Popular

By 100 download

Download (pdf, 2.65 MB)

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน63).pdf