กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder การมีส่วนร่วม

Documents

pdf รายงานการประชุมโครงการการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่

By 95 download

Download (pdf, 362 KB)

รายงานการจัดประชุมยุทธศาสตร์.pdf

pdf โครงการพัฒนาและผลักดันแผนระดับ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรมและบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่ Popular

By 120 download

Download (pdf, 761 KB)

โครงการยุทธศาสตร์.pdf