กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder มาตรการ

Documents

pdf การกำหนดหลักปฏิบัติในการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

By 87 download

Download (pdf, 681 KB)

เว็ปไซต์.pdf

pdf คำสั่งเเต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม Popular

By 131 download

Download (pdf, 393 KB)

คำสั่งวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

pdf คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงาน Popular

By 133 download

Download (pdf, 354 KB)

คำสั่งแผนบริหารความเสี่ยง.pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

By 93 download

Download (pdf, 5.39 MB)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (1).pdf

pdf คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาอนุญาต Popular

By 194 download

Download (pdf, 1.95 MB)

คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพิจารณาอนุญาต (1).pdf

pdf คู่มือปฏฺบัติงานการอนุญาตเปิดการทำเหมือ Popular

By 124 download

Download (pdf, 1.21 MB)

คู่มือปฏฺบัติงานการอนุญาตเปิดการทำเหมือ (1).pdf

pdf คู่มือปฏฺิบัติงานการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ Popular

By 103 download

Download (pdf, 1.97 MB)

คู่มือปฏฺิบัติงานการรับรองมาตรฐานผลิตภั (1).pdf

pdf ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ (1)

By 89 download

Download (pdf, 152 KB)

ประกาศสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ (1).pdf

pdf มาตรการ/แนวทาง/วางระบบในการป้องกันการรับสินบนของหน่วยงาน

By 94 download

Download (pdf, 494 KB)

การรับสินบน.pdf

pdf รายงานผลปัญหาเเละอุปสรรคการดำเนินงานผ่านเว็ปไซต์

By 94 download

pdf แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Popular

By 167 download

Download (pdf, 24.52 MB)

แผนบริหารความเสี่ยงฯ.pdf