กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน

Documents

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ (รอบ 6 เดือน ต.ค.62-มี.ค.63) Popular

By 122 download

Download (pdf, 4.09 MB)

20200428115042416.pdf

pdf รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ (รอบ 6 เดือน เม.ย.- ก.ย.63) Popular

By 134 download

Download (pdf, 4.60 MB)

20210210150354463.pdf

pdf รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular

By 132 download

Download (pdf, 5.09 MB)

20200424113638343 (1).pdf

pdf รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนต.ค. 62 - ก.พ. 63 ผลผลิตที่ 1 Popular

By 115 download

Download (pdf, 169 KB)

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนต.ค.62-ก.พ.63 ผลผลิตที่ 1.pdf

pdf รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนต.ค. 62 - ก.พ. 63 ผลผลิตที่ 2 Popular

By 102 download