กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP 64

กิจกรรมพัฒนาและยกระดับมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ให้คำปรึกษาเชิงลึก BCG Model

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model)

folder แผนงาน

Categories

Documents

pdf เเผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ผลผลิตที่ 2 Popular

By 128 download

Download (pdf, 329 KB)

เเผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ผลผลิตที่ 2.pdf

pdf แผนปฏิบัติงานเเละเเผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 Popular

By 109 download

Download (pdf, 1.22 MB)

20200716121423386.pdf

pdf แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2563ผลผลิตที่ 1 Popular

By 132 download

Download (pdf, 168 KB)

แผนปฏิบัติการประจำปี 2563ผลผลิตที่ 1.pdf