วันจันทร์, 20 เมษายน 2563 09:40

นโยบายของผู้บริหาร

นโยบายผู้บริหาร

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมเพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0

3. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย