วันอังคาร, 01 พฤศจิกายน 2559 09:29

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรในภูมิภาค (OPOAI)