วันพุธ, 04 มีนาคม 2563 10:56

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน