วันพฤหัสบดี, 17 พฤษภาคม 2561 15:56

ข้อกำหนดการจ้าง (Terms of Reference : TOR) การจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (Industry Transformation Center (ITC)) ระดับจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม