วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 16:05

ข้อกำหนดการจ้าง(Terms of Reference:TOR) การจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ภายใต้กิจกรรมค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์