วันอังคาร, 22 สิงหาคม 2560 16:00

ข้อกำหนดการจ้าง(Terms of Reference:TOR)การจ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 คน