วันพุธ, 04 มีนาคม 2563 10:08

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,500 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ จำนวน 1 คัน