วันพฤหัสบดี, 10 ตุลาคม 2562 14:59

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาบริการเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง.