วันพฤหัสบดี, 26 กันยายน 2562 14:54

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม