pdf 1 การขอขยายระยะเวลาในการเก็บกักสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว (สก 1) (ส่วนภูมิภาค) (260 download) Popular
pdf 1 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (227 download) Popular
pdf 1 การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (ส่งให้สำนักงานมาตรฐานฯ พิจารณารับรอง) (ส่วนภูมิภาค) (230 download) Popular
pdf 10 การขอต่ออายุใบอนุญาตแต่งแร่ (253 download) Popular
pdf 10 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อเก็บรักษา (ส่วนภูมิภาค) (215 download) Popular
pdf 11 การขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อขาย (ส่วนภูมิภาค) (201 download) Popular
pdf 11 การขอใบอนุญาตทดน้ำหรือชักน้ำ(แบบแร่12) (211 download) Popular
pdf 12 การขอใบอนุญาตทำทางผ่านเขตเหมืองแร่ของผู้ถือประทานบัตรรายอื่น(แบบแร่ 13) (223 download) Popular
pdf 12 การจดทะเบียนกรรมสิทธิ์เครื่องจักร (ส่วนภูมิภาค) (213 download) Popular
pdf 13 การขอใบอนุญาตทำเหมืองใกล้ทางหลวงหรือทางน้ำสาธารณะ (แบบแร่ 10) (250 download) Popular
pdf 13 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (211 download) Popular
pdf 14 การขอใบอนุญาตนำมูลแร่หรือมูลดินทรายออกจากเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 16) (219 download) Popular
pdf 14 การแจ้งทดลองเดินเครื่องจักรก่อนการเริ่มประกอบกิจการโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) (223 download) Popular
pdf 15 การขอใบอนุญาตประกอบโลหกรรม (แบบแร่ 26) (243 download) Popular
pdf 15 การแจ้งเพิ่มจำนวน เปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ฯ (ส่วนภูมิภาค) (219 download) Popular
pdf 16 การขอใบอนุญาตปลูกสร้างอาคารเกี่ยวกับการทำเหมืองฯ นอกเขตเหมืองแร่(แบบแร่ 6) (200 download) Popular
pdf 16 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) (207 download) Popular
pdf 17 การขอใบอนุญาตปิดกั้น ทำลาย หรือกระทำให้เสื่อมประโยชน์แก่ทางหลวงฯ (แบบแร่ 11) (203 download) Popular
pdf 17 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 (ส่วนภูมิภาค) (218 download) Popular
pdf 18 การขอใบอนุญาตร่อนแร่ (แบบแร่ 19) (209 download) Popular