ร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ธรรมเกษตรกับการจัดการไร่อ้อย"

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววิภาพร  ทับทิมหิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวขวัญมนัส โรจนนิล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ธรรมเกษตรกับการจัดการไร่อ้อย" ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในครั้งนี้