ข่าวประกาศ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นางสาววิภาพร  ทับทิมหิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และ นางสาวขวัญมนัส โรจนนิล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "ธรรมเกษตรกับการจัดการไร่อ้อย" ณ หอประชุมพญานาครินทร์ ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายณัฐพงษ์  สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในครั้งนี้

อุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดทำ facebook เพื่อเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และติดตามข่าวสารทางราชการ ตลอดจนรับเรื่องร้องเรียน

เป็นเพื่อนกับเราได้ที่ https://www.facebook.com/psindustry.Amnatcharoen/