pdf (มผช ) ข้อแนะนำสำหรับผู้รับใบรับรอง Popular
pdf (มผช ) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองมผช Popular
pdf pdf คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ อก (ศปท. อก.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular
pdf Untitled 20180628 160927 Popular
pdf WorkFlow การจัดซื้อจัดจ้างแบบรวมทุกวิธี Popular
pdf กระบวนการตอบสนองข้อร้องเรียน Popular
pdf การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ Popular
pdf การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของจังหวัด Popular
pdf การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ Popular
pdf การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) Popular
pdf การดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง Popular
pdf การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Popular
pdf การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Popular
pdf การวิเคราะห์ความเสี่ยงผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เดือนตุลาคม 2560 ถึง เดือนกันยายน 2561) Popular
pdf การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านประมวลจริยธรรม วินัยเชิงบวกและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ Popular
pdf กำหนดการ การจัดงานเปิดตัวสินค้าและทดสอบตลาด (ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Popular
pdf ขั้นตอนการขออนุญาตของโรงงานที่จะตั้งขึ้นใหม่ Popular
pdf ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน Popular
pdf คำขอ ใบแจ้งทั่วไป Popular
pdf คำขอรับรอง มผช Popular