พันธกิจ

1)บูรณาการทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

    ตามยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมภายในจังหวัด

    อำนาจเจริญให้สัมฤทธิ์ผลรวมทั้งติดตามและประเมินผลอย่าง

    ต่อเนื่อง

2)ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรอินทรีย์อย่างมีดุลยภาพควบคู่

    การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน

3) ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิตอล ที่เหมาะสม

    กับอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

4)ส่งเสริมและพัฒนาด้านการจัดการอุตสาหกรรมให้มีความเป็นเลิศ

   เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5)ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายอุตสาหกรรมในจังหวัด

   อำนาจเจริญ