วิสัยทัศน์

"มุ่งสู่ความเป็นอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน"