folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf ข้อบัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

By 80 download

pdf คุ่มือการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ

By 75 download

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

By 79 download

pdf พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

By 66 download

pdf ภาพกิจกรรม โครงการ"จิตอาษาพิทักษ์ศาสนาลสถาน"

By 63 download

Download (pdf, 756 KB)

EB19(3)-(4).pdf

pdf ภาพกิจกรรม โครงการ"จิตอาษาพิทักษ์ศาสนาลสถาน"

By 73 download

document ภาพถ่ายการประชุม วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2

By 63 download

Download (docx, 8.02 MB)

ภาพถ่ายการประชุม วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2.docx

pdf รายงานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563

By 62 download

pdf ลงนามเผยแพร่หลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม

By 61 download

pdf โครงการ "จิตอาษาพิทักษ์ศาสนสถาน" เแลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

By 68 download