folder การส่งเสริมจริยธรรม

Documents

pdf ข้อบัคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ Popular

By 115 download

pdf คุ่มือการปฏิบัติงานตามข้อบังคับ Popular

By 113 download

pdf ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน Popular

By 112 download

pdf พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562

By 95 download

pdf ภาพกิจกรรม โครงการ"จิตอาษาพิทักษ์ศาสนาลสถาน" Popular

By 107 download

Download (pdf, 756 KB)

EB19(3)-(4).pdf

pdf ภาพกิจกรรม โครงการ"จิตอาษาพิทักษ์ศาสนาลสถาน" Popular

By 112 download

document ภาพถ่ายการประชุม วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2 Popular

By 103 download

Download (docx, 8.02 MB)

ภาพถ่ายการประชุม วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฎาคม 2.docx

pdf รายงานการประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 6/2563 Popular

By 116 download

pdf ลงนามเผยแพร่หลักฐานการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรม

By 89 download

pdf โครงการ "จิตอาษาพิทักษ์ศาสนสถาน" เแลิมพระเกียรติเนื่องในปีมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

By 96 download