folder แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

Documents

pdf ขออนุมัติดำเนินการจัดเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน(รถกะบะ)

By 93 download

pdf จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

By 94 download

pdf ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 Popular

By 105 download

pdf มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ

By 79 download

Download (pdf, 355 KB)

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจ.pdf

pdf รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

By 80 download

Download (pdf, 1.45 MB)

EB2(6.2)ต่อ.pdf

pdf รายงานผลการตรวจรับพัสดุจัดจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมคนขับและน้ำมันเขื้อเพลิง Popular

By 122 download

pdf แผนจัดซื้อ จ้าง เช่า ปีงบ 2563 ไตรมาส 1 2

By 88 download

Download (pdf, 1.26 MB)

แผนจัดซื้อ จ้าง เช่า ปีงบ 2563 ไตรมาส 1-2.pdf

pdf แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 4

By 90 download

Download (pdf, 1.45 MB)

แผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3-4.pdf

pdf แผนจัดซื้อจัดจ้างจัดเช่าประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส3-4 เดือน เมษายน-กันยายน 2563 Popular

By 107 download